X

- کنسرت اردشیر کامکار - بهشهر

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.

کنسرت اردشیر کامکار - بهشهر در تاریخ پنج شنبه، 30 دی 95 ساعت 22:00

سالن بصیرت

نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11